...... ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็ปไซท์ของl  ศูนย์การศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง......ด้วยความยินดียิ่ง.......มาเรียนรู้ เพิ่มเติมความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ กับโรงเรียนการกำลังสำรองกันเถิดครับ.............                       

 
   

                       

 

VDO การสัสดีสำหรับประชาชน   
เรื่องที่ ๒การตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ากองประจำการ


 

 

 
 
 

 


 
 
เครือข่ายระบบ
E-Learning
ของกองทัพบกไทย
 

การจัดการองค์ความรู้ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
       

บันทึกผลการจัดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning รร.กสร.ศสร.
 
ปีงบประมาณ 2555
 
ลำดับ
วิชาที่เปิดสอน
หลักสูตร
รุ่นที่
ลงทะเบียน
ระยะเวลาศึกษา
จำนวน
บัญชีรายชื่อ
ผู้สำเร็จการศึกษา
 
1. วิชาการกำลังสำรอง กำลังพลของ รร.กสร.ศสร.   1 1-10 ต.ค.54 11-30 ต.ค.54       78 คลิก  
        2 1-10 พ.ย.54 11-30 พ.ย.54       97 คลิก  
        3 1-7 ก.พ.55 8-28 ก.พ.55     130 คลิก  
        4 1-9 มิ.ย.55 10-30 มิ.ย.55     243 คลิก  
2. วิชาการกำลังสำรอง  นศท.ชั้นปีที่ 3 ทั่วประเทศ  1 23 มิ.ย. - 13 ก.ค.55 14 ก.ค. - 3 ส.ค.55         6 คลิก  ไม่มียอด  
       2 14 ก.ค. - 3 ส.ค.55 4 - 24  ส.ค.55         8 คลิก  ไม่มียอด  
       3 4 - 24 ส.ค.55 25 ส.ค. - 14 ก.ย.55       79 คลิก  
       4 25 ส.ค. - 14 ก.ย.55 15 ก.ย. - 5 ต.ค.55     175 คลิก  
       5 15 ก.ย. - 5 ต.ค.55  6 - 26 ต.ค.55       17 คลิก  
3. วิชาการระดมสรรพกำลังทหาร กำลังพลของ รร.กสร.ศสร.  1 20 ก.ค. - 10 ส.ค.55 11 ส.ค. - 10 ก.ย.55     238 คลิก  
       2 11 - 25 ส.ค.55 26 ส.ค.- 25 ก.ย.55    122 คลิก  
  4. วิชาการระดมสรรพกำลังทหาร กำลังพลของ ศสร.และ พล.ร.11   - 20 ก.ค. - 10 ส.ค.55 11 ส.ค. - 9 ก.ย.55      80 คลิก  
  5. วิชาการระดมสรรพกำลัง บุคคลทั่วไป  ไม่จำกัด   - 1 - 31 ต.ค.55 11 ส.ค.  -  9 ก.ย.55      14 คลิก  
  6. วิชาหลักสายงานสัสดี 5 วิชา คือ  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร    2. วิชาการทะเบียนพล       3. วิชาการเรียกและส่งพล     4.วิชาการกำลังสำรอง
    และ 5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ    ต้องลงทะเบียนและศึกษาในระบบ E-Learning ทั้ง 5 วิชา
 
   
    การอบรมนายทหารประทวนคุณวุฒิ ฯ   18 1 - 14 พ.ย.55 15 - 30 พ.ย.55     31 คลิก  
  7.   นายทหารสัสดีชั้นสูง   26 1 - 22 ม.ค.55 23 ม.ค. - 23 ก.พ.55     60 คลิก  
  8.   นายสิบสัสดีชั้นต้น   24 1 - 16 ม.ค.55 17 ม.ค. - 15 ก.พ.55     57 คลิก  
  9.   นายสิบสัสดีอาวุโส   23 1 - 15 มิ.ย.55 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.55       9 คลิก  
                   
 
ปีงบประมาณ 2556
 
1. วิชาหลักสายงานสัสดี 5 วิชา คือ  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร    2. วิชาการทะเบียนพล       3. วิชาการเรียกและส่งพล     4.วิชาการกำลังสำรอง
    และ 5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ    ต้องลงทะเบียนและศึกษาในระบบ E-Learning ทั้ง 5 วิชา
 
    นายทหารสัสดีชั้นต้น 26 1 - 20 ก.พ.56 21 ก.พ. - 15 เม.ย.56   50 คลิก  
2.   นายสิบสัสดีอาวุโส 24 1 - 8 เม.ย.56 9 - 27 เม.ย.56   40 ลงทะเบียนไม่ทันเลยให้ลงใหม่
คลิก
 
3. วิชาระเบียบงานสารบรรณ กำลังพลของ รร.กสร.ศสร. 1 21 มิ.ย 22 ก.ค.56 23 ก.ค.- 20 ก.ย.56   138 คลิก  
      2 1 ก.ค.- 20 ก.ย.56 21 ก.ย. - 31 ต.ค.56   329 คลิก  
 
ปีงบประมาณ 2557
 
1. วิชาหลักสายงานสัสดี 5 วิชา คือ  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร    2. วิชาการทะเบียนพล       3. วิชาการเรียกและส่งพล     4.วิชาการกำลังสำรอง
    และ 5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ    ต้องลงทะเบียนและศึกษาในระบบ E-Learning ทั้ง 5 วิชา
 
    นายสิบสัสดีอาวุโส 25 20 ก.พ.- 7 มี.ค.57 8 มี.ค. - 20 เม.ย.57   40 คลิก  
    ปี 2557 มีหลักสูตรเดียว เนื่องจาก SERVER ที่ นรด.ล่ม  
 
ปีงบประมาณ 2558
 
1. วิชาการสัสดีเบื้องต้น กำลังพลของ รร.กสร.ศสร. 1 29 ก.ย.-15 ต.ค.57 16 ต.ค.-15 พ.ย.57   191 คลิก  
      2 1-15 พ.ย.57 16 พ.ย.-15 ธ.ค.57   229 คลิก  
      3 15 - 31 ม.ค.58 1 ก.พ.- 3 มี.ค.58    35 คลิก  
2. วิชาหลักสายงานสัสดี 5 วิชา คือ  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร    2. วิชาการทะเบียนพล       3. วิชาการเรียกและส่งพล     4.วิชาการกำลังสำรอง
    และ 5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ    ต้องลงทะเบียนและศึกษาในระบบ E-Learning ทั้ง 5 วิชา
 
    นายทหารสัสดีชั้นสูง 29 25 พ.ย.-4 ธ.ค.57 5 ธ.ค.57-25 ก.พ.58   40 คลิก  
3.   นายทหารสัสดีชั้นต้น 27 1 - 15 มี.ค.58 16 มี.ค. - 19 เม.ย.58   41 คลิก  
4.   นายสิบสัสดีอาวุโส 26 1 - 15 มี.ค.58 16 มี.ค. - 19 เม.ย.58   45 คลิก  
 
ปีงบประมาณ 2559
 
1. วิชา ROAD MAP รัฐธรรมนูญใหม่ของประเทศไทย กำลังพล ของ รร.กสร.ศสร.และผู้สนใจทั่ว ๆ ไป   10-27 พ.ย.58 28 พ.ย. - 27 ธ.ค.58   332 คลิก  
                   
                   


การจัดการความรู้ของ รร.กสร.ศสร.
 
แนวทางการปฎิบัติ
บทเรียนปฎิบัติงาน
ความรู้วิชาเหล่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความรู้วิชาชีพ
 
   
๒. หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น
 
๓. หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส
   
๔. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น
  ๔.การทำขนมลอดช่องสิงค์โปร์  
๕. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง
   
๖. นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา
เลื่อนฐานะ
   
     
     
 
๙. หลักสูตรกำลังพลสำรอง
       
 

๑๐.สิทธินักศึกษาวิชาทหาร

       
   

Site Meter การนับจำนวนครั้งที่เข้าเว็ป

Free Web Counter
การนับยอดจำนวนคน IP ที่เข้าเว็ปหน้านี้
เริ่มบันทึก เมื่อ 4 มี.ค.2557ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม นำสู่การพัฒนา สร้างศรัทธาประชาชน

เว็ปไซท์นี้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบ E-Leaning
แก่กำลังพล ทบ.เจ้าหน้าที่สายงานสัสดี   ผู้บังคับสมาชิก อส.  กำลังพลสำรอง  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป


ส่่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง  ศูนย์การกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์ ๑๒๕ หมู่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐

admin : พ.ท.อดุลย์ ปานสกุล ผู้เขียนเว็ป ใช้โปรแกรม DREAMWEAVER 8
Webmaster : i_of_thailand@hotmail.com
 
January 7, 2016 4:17 PM